Privacybeleid

Algemeen

Eco metal b.v., Pickardstraat, 3570 Alken, 0495/54.38.72 hecht een groot belang aan de bescherming van privacy van onze klanten.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens binnen ons bedrijf verloopt geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming(beter bekend als GDPR). Deze privacyverklaring werd door Eco metal opgesteld omdat wij hierover eerlijk en transparant willen communiceren.

Door gebruik te maken van de website en onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van de privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en de verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons privacy-beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van actuele wetgeving. Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de privacyverklaring. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiele wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt de persoonsgegevens

De GDPR maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren. we onderscheiden om die reden :

Verantwoordelijke verwerking

De verantwoordelijk voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Eco metal is de verwerkingsverantwoordelijke wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens.

Feitelijke verwerker

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van het platform en functionaliteiten. De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Eco metal selecteert op uitermate zorgvuldige wijze haar feitelijke verwerkers. Iedere feitelijke verwerker moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking en voldoen aan de verplichtingen ervan.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technische geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke van de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt en wat is hiervoor de juridische basis?

Eco metal verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van de website en onze diensten een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring te bieden. De verzameling van de persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de diensten die door Eco metal worden uitgevoerd. De verwerking gebeurt slechts voor volgende interne doeleinden :

Het aanbieden en verbeteren van onze (gestandaardiseerde en op maat gemaakte) diensten, met inbegrip van facturatie en offertes, het verzamelen en verwerken van gebruiksopinies, evenals het aanbieden van support. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen gebruiker en Eco metal.

Het aanbieden van algemene informatie, productinformatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen door Eco metal. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel op basis van de toestemming van de gebruiker.

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze website en diensten worden aangeboden. Deze verwerking van persoonsgegevens is vereist in het kader van een juridische verplichting.

Door gebruik te maken van onze website en de functionaliteiten heeft de gebruiker toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens door Eco metal. Indien er persoonlijke gegevens van derden worden verwerkt, verklaart Eco metal uitdrukkelijk dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tot dewelke deze persoon partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van deze persoon alvorens tot een overeenkomst te komen.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze platform valt.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

We verzamelen de persoonsgegevens op volgende wijzen :

Via he contact/offerte formulier

Dit beteken dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals geslacht, leeftijd, demografische gegevens net als enkele essentiele contactgegevens zoals adres, email-adres, telefoon fax en gsm nummer. Tijdens de verdere afhandeling van de aankoop kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld worden. De betrokkene beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij vrij geeft.

Wij verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politiek opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijk.

Via verscheidenen technische middelen.

Het platform maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in het platform te detecteren.

Cookies : deze informatie laat ons toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficient gebruik te maken van het platformfuncties zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruik, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciele berichten weergeven etc. voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen wij u graag door naar onze Cookie Policy.

Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.

Local storage informatie.

Het platform verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op uw website.

Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen aan derde partijen?)

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Eco metal. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene

Wanneer de doorgift noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciele partners, marketingdiensten, etc.

Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld bij fraude.

Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht(zwaarwegend algemeen belang of recht) De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Eco metal. In dit geval zal Eco metal de nodige informatie aan de betrokkene verschaffen.

Eco metal is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of-overdracht zijn naar landen buiten de EU. Ingevolge de GDPR mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdacht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Eco metal garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of-opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de wettelijk gronden, zoals de toestemming van de betrokkene.

Wat zijn mijn rechten

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er van uitgaan de Eco metal jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit betekent volgende garanties :

Persoonsgegevens worden enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Eco metal heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om u een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de poteniele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasysteem zal Eco metal onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Uw rechten als gebruiker

Al u uw rechten al betrokkenen wil laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in bij de klantenservice : info@eco-metal.be, of in schriftelijke vorm bij Eco metal, Pickardstraat, 3570 Alken. Zorg er daarbij voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

Recht van toegang : U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken

Recht op rectificatie en wissen van gegevens : U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van de nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Beperking van de verwerking : U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking : Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing : U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden (“bezwaar op reclame”). Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de gegevens in kwestie voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling meer gebruiken, verwerken of overdragen en de verzending van reclamemateriaal aan u staken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” : Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming : Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten : U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 Brussel.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Eco metal persoonsgegevens verzamelt, kan u steeds contact opnemen via e-mail of per brief

Backlinks: 

garagist molvacusteprestaurant schotencrepi plaatsenpersonal trainer molgarage breeschrijnwerker limburgliftdeurmatcha thee kopenschilder geelairco lommelglazen schuifwanden terrasaanbouw serre –